Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf aan personen waarmee beoogt wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Laura Hoornaert (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten. (hierna: opdrachtgever)
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Laura Hoornaert, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteursrecht 1912.
9. AW: Auteursweg 1912.
10. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Ook na beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, worden door de fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst of een offerte. Deze zijn geheel vrijblijvend. 2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en inclusief reiskosten tot 20 km van postcode 4532 AM, maar exclusief tunnel/tol kosten.
3. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden. Het boeken gebeurt schriftelijk.
4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 21 dagen na de datum waarop de fotograaf het aanbod deed.
5. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
6. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard verklaard.
2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
3. Bij aanvaarding van het aanbod geldt het aanbod gezamenlijk met deze algemene voorwaarden als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
4. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien de aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaard maken.
5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1.Fotograaf zal de opdracht naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht, storm) wordt een nieuwe afspraak ingepland indien mogelijk. Dit wordt besloten de dag voor de fotoshoot of op de ochtend van de fotoshoot. Allereerst zal gekeken worden naar een binnen locatie. Indien het niet mogelijk is om de afspraak te verzetten mag de fotograaf of opdrachtgever de fotoshoot annuleren.
4. Fotograaf zal tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden verschillende testshots maken, om bijvoorbeeld licht en compositie te testen. Deze foto’s worden door fotograaf niet bewerkt en geleverd.
5. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle opdrachtgever gewenste groepsfoto’s daadwerkelijk geleverd worden.
6. Indien opdrachtgevers een fotoshoot in de buitenlucht wensen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient de opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen) locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.
7. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en menselijk is om een tijdige en juist uitvoering van de opdracht mogelijk te maken
9. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.
10. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

Artikel 6. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, lucht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.
3. Fotograaf levert slechts het overeengekomen aantal foto’s, die door de fotograaf, zonder inmenging van opdrachtgever, worden geselecteerd. Fotograaf zal nimmer alle gemaakte foto’s of onbewerkte (RAW) bestanden leveren.
4. Fotobestanden worden geleverd op USB stick.
5. Alle foto’s worden in kleur of zwart-wit geleverd. De fotograaf kiest af en toe voor een Zwart-wit foto wanneer dit de foto beter tot zijn recht laat komen.
6. Levering van albums volgens procedure omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.
7.. In geval van een bruiloft wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door fotograaf aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan.

Artikel 7. Album

1.Opdracht maakt een selectie van de foto’s, ten behoeve van het album. Indien opdrachtgever het wenst kan de fotograaf ook zelfstandig een selectie maken voor een album.
2. Fotograaf zal zo goed als mogelijk bij de opmaak rekening houden bij de door opdrachtgever vooraf aangegeven wensen met betrekking tot de opmaak.
3. Opdrachtgever mag eenmaal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen. Extra wijzigingen zijn mogelijk tegen een vergoeding van € 75,- per wijziging, tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen laten aanbrengen.
5. Fotograaf zal de wijzigingen binnen 7 dagen toepassen op het ontwerp.
6. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging. 7. Fotograaf laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verder wijzigingen te wensen en nadat, indien van toepassing, opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na laatste ontwerp uitblijft, zal fotograaf dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. Fotograaf zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt.

Artikel 8. Vergoeding

1.Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van de gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. In het geval van een portret of een familie fotoshoot verlangt de fotograaf een aanbetaling van tenminste € 50,-. In geval van een bruiloft verlangt de fotograaf een aanbetaling van tenminste 25 % van het totaalbedrag.
4. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW en reiskosten 20 km van postcode 4532 AM, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1.Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en bij onjuistheden dit na binnen 10 werkdagen schriftelijk te laten weten aan fotograaf.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling en reservering van de opdracht, dient binnen 7 dagen na overeenstemming voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
5. De opdrachtgever ontvangt de USB met bestanden pas na betaling van het volledige bedrag.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in kader van de overeenkomst vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

1.Indien de aanbetaling of een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst tot 2 maanden voor de overeengekomen datum, wordt slechts de aanbetaling in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding tussen 2 maanden en 30 dagen voor de overeengekomen datum, wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum, wordt 75 % van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
5. Indien opdrachtgever wenst op te schorten, zullen opdrachtgever en fotograaf in overleg treden of fotograaf aan de gewenste opschorting van opdrachtgever kan voldoen. Indien opschorting aan de zijde van fotograaf onmogelijk blijkt, zal de overeenkomst worden ontbonden en treedt de vergoedingsstructuur van artikel 10.4 in werking.|

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemd termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien opdrachtgever van mening is dat fotograaf in verzuim is of de overeenkomst niet, niet volledig of niet juist is nagekomen, geeft opdrachtgever aan fotograaf een redelijke termijn om alsnog de overeenkomst na te komen.

Artikel 12. Auteursrecht

 1.Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf is auteursrechthebbende van alle tijdens de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken en foto’s.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal en om in te zenden voor wedstrijden of door derden te laten publiceren op websites of in magazines.
4. Indien de opdrachtgever een specifieke foto of alle foto’s niet online terug wilt zien dan kan dit schriftelijk door gegeven worden aan fotograaf.
5. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder vermelding van fotograaf en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
8. Indien opdrachtgever foto’s aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal fotograaf hem schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen.
9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht

1.Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, docht niet uitsluitend, website en weblog, wedstrijden, publicaties, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.
2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.
3. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijk

1.Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige (lichamelijke dan wel materiele) schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
3. Fotograaf bewaart het aan opdrachtgever geleverde materiaal maximaal 1 jaar. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever heeft geleverd.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nummer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.Fotograaf houdt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wilt accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Recht- en forum keuze

1.Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonplaats heeft.

 

Artikel 17. Privacy

Laura Hoornaert fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (e-mail, telefoon enz.) doorgeven aan derden of openbaar maken.